સરકારે ભારતીય રેલ્વેમાં નવી ટ્રેન ઉદય એકસપ્રેસ 22666 / 22665 બેંગલોર થી કોઈમ્બટુર વચ્ચે એસી ડબલ ડેક્કર ચેર કાર શરુ કરી છે. આ ટ્રેનની ૭…