બિહારના પટનામાં રહેતા આર્યન રાજ નામના નવમા વર્ગના વિદ્યાર્થીએ બે મોબાઇલ એપ બનાવી ટેકનોલોજીની દુનીયામાં નામ રોશન કર્યુ છે. આર્યન પટનાના સેન્ટ માઈકલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ…