અરૂણ જેટલીએ ફેસબુક પર થેન્કયુ અરવિંદ ના ટાઇટલ હેઠળ પોસ્ટ મુકી જાણ કરી છે કે મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ કુટુંબ કારણોથી યુએસ પાછા જાય…