હકીકતમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણાં નામ છે, જેનો સલમાન ખાન સાથે પંગો છે. સલમાને આજ સુધી ઘણા અન્ય લોકોથી અંતર રાખ્યું છે. તેમાંથી એક ગાયક અરિજિત સિંહ…