22 મીએ શુક્રવારે સુર્ય મૃગશિયા નક્ષત્રમાંથી આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સુર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે એટલે ચોમાસું બેસી ગયું કહેવાય.આ વર્ષે 22મી જૂન શુક્રવારથી સુર્ય…