એસ્સાર સ્ટીલ પર બેંકોનું રૂ. 49,000 કરોડનું દેવું બાકી છે અને આ દેવાની ભરપાઈ માટે હરાજીની પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવી છે. આર્સેલર મિત્તલએ દેવાદાર એસ્સાર…