પૈસા, દૂધ, પાણી ઓટોમેટીક નીકાળવાના મશીનો વિશે તો સાંભળ્યું હતું પણ મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં સંજીવ કુલકર્ણીએ મોદક એટીએમ મશીન બનાવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં સંજીવ કુલકર્ણીએ મોદક…