અન્ના હઝારે જાહેરાત કરી છે કે મોદી સરકાર વિરુદ્ધ આંદોલન શરૂ કરશે. આ આંદોલન તેઓ 2 ઓકટોબર ગાંધી જંયતીના દિવસે કરવાના છે. ગાંધીવાદી અને સમાજ…