સુશાંતસિંહ રાજપૂત (સુશાંત સિંહ રાજપૂત) 14 જૂન 2020 ના રોજ તેના ફ્લેટમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા અને આજે તેમના મૃત્યુના 9 મહિના પૂરા થયા…