અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ટવીટ પર પ્રેસનોટ થી સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ડેવલોપમેન્ટની માહિતી આપી છે. સાબરમતી રિવરફ્ન્ટ હાલ ૨૩ કિ.મીનો છે.ફેઝ ૨ નું કામ ૧૧ કિ.મી પુરુ…