મંગળવારે એમેઝન ઇન્ડિયા ના ઉપાધ્યક્ષ (શ્રેણી મેનેજમેન્ટ) તિવારીએ કહ્યું હતું કે, તેમનું ઓનલાઇન માર્કેટપ્લેસ હવે હિન્દીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટની માહિતી…