નાદાર થયેલી ખાદ્ય તેલ બનાવનારી રુચી સોયાને ખરીદવા અદાણીની વિલ્મર અને બાબા રામદેવની પતંજલીએ બીડ કરી હતી. ૩૦ મે ના દિવસે લગાવેલી બોલીમાં બાબા રામદેવની…