અદાણી ગ્રૂપ અને અદાણી ગ્રૂપના સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિ એ મરીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ પ્રા.લિ., એલ એન્ડ ટી ગ્રુપ કંપનીનો 97 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે.…