ફિલ્મ ના પડદા પર ના કલાકારો ખુબ જ મહેનત કરે છે એ વાત તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ.એવા ઘણા કિરદાર હોય છે કે જે…

મિત્રો, હાલ પ્રવર્તમાન સમયમા આપણા દેશમા સ્ત્રી સશક્તિકરણના અનેકવિધ કાર્યક્રમો ચલાવવામા આવી રહ્યા છે જેથી, આપણા દેશની સ્ત્રીઓ આગળ વધે, તેમનો વિકાસ થાય પરંતુ, શું…