બાવળા ખાતે અમદાવાદ જિલ્લાની નવી આરટીઓ કચેરી બનાવી સરકારે અમદાવાદ આરટીઓ પરનું કામનું ભારણ ઘટાડયું હતું. બાવળા ખાતે નવી આરટીઓ બનતાં ARTO સત્તાનો દુરપયોગ બનવાની…

બાતમીના આધારે ACB એ આંધ્ર પ્રદેશના ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશનના ઇન્સપેક્ટર એસ લક્ષ્મી રેડ્ડીના સંભવિત પાંચ ઠેકાંણા પર રેડ કરી હતી. ACB ને રેડમાં એસ લક્ષ્મી રેડ્ડી…