દર વર્ષે 13 ઓગસ્ટ વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે એટલે વિશ્વ અંગ દાન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. જીવંત , બ્રેઇન ડેડ કે મૃત વ્યક્તિના શરીર અથવા…