હિન્દુ ધર્મ માં અનેક પ્રકાર ના દેવી દેવતાઓ નો ઉલ્લેખ છે. આ ધર્મ ના લોકો ને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પર શ્રદ્ધા હોય છે. હજારો…