રેલ્વે ટ્રેનો મોડી પહોંચાડવા બદલ, ટ્રેન એકસીડન્ટ માટે અને યાત્રીઓની હેરાનગતિ માટે અવારનવાર ચર્ચાઓમાં હોય જ છે. આ વખતે રેલ્વેને કોર્ટે ૧૦૦૦ વર્ષ પછીની ટીકીટ…

ટ્રેનમાં સફર કરનાર યાત્રીઓ ટ્રેન ટીકીટ બુકીંગ માટે સારા સમાચાર છે. હવે યાત્રીઓએ ટ્રેન ટીકીટ બુકીંગ માટે રેલ્વે સ્ટેશન પર લાઇનોમાં ઉભા રહેવાની જરુર નથી.…