વાત થઈ રહી છે ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા મોરબી ની.મોરબીનાં મહારાજા વાઘજી ઠાકોર દ્વારા શહેરનાં મધ્યમાંથી પસાર થતી મચ્છુ નદી પર 1887માં માત્ર લોખંડ, તાર અને…