અમદાવાદમાં આજે બપોરે ૧૨ વાગે અને ૩૯ મીનીટે ગાયબ થઇ ગયો હતો. અમદાવાદીઓ અદભુત ખગોળીય ઘટનાના સાક્ષી બન્યા હતાં. પડછાયો ગાયબ થવાની ઘટનાને ઝીરો શેડો…