આજે લોકો કામ ધંધામાં એટલા વ્યસ્ત થઇ ગયા છે કે તેને નિરાતે બેસીને વાત કરવાનો કે કોઇ સાથે મોજ મસ્તી કરવનો પણ સમય નથી મળતો.…