રાજ્યના ગુડસ અને સર્વિસીસ ટેક્સ (જીએસટી) વિભાગ દ્વારા 13 સ્ટાર હોટલ પર દરોડા પાડી રૂ. 12.65 કરોડના કરવેરાની ગેરરીતિ પકડી પાડી છે. અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, ભુજ,…

સરકારે જીએસટી લાગુ કરતી વખતે જણાવ્યું હતું કે દેશની આ સૌથી ફુલ પ્રુફ ટેકસ સિસ્ટમ છે. આ ટેકસ સિસ્ટમથી સરકારને મહત્તમ ટેક્ષ મળશે અને તેનો…