રાજ્યના ગુડસ અને સર્વિસીસ ટેક્સ (જીએસટી) વિભાગ દ્વારા 13 સ્ટાર હોટલ પર દરોડા પાડી રૂ. 12.65 કરોડના કરવેરાની ગેરરીતિ પકડી પાડી છે. અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, ભુજ,…