બધી મોટી હોટલોમાં સામાન્ય રીતે વ્યક્તિની દૈનિક જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી બધી વસ્તુઓ હોય છે. તેનો અર્થ એ કે સાબુથી ટૂથપેસ્ટ સુધીની દરેક વસ્તુનું સંચાલન…