ગુજરાતનાં કેટલાક શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદનું આગમન થઈ ગયું હતું પણ કેટલાક શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ નહોતો આવ્યો. રવિવાર સવારે અમદાવાદમાં ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ સાથે…