બ્રિટનની મહારાણી એલિઝાબેથના જન્મ દિવસ પર પેલેસ ખાતે ‘ટ્રુપિંગ ધ કલર’ પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રિટનની મહારાણીના ‘ટ્રુપિંગ ધ કલર’ પરેડમાં ભાગ લેનાર ચરણપ્રીત…