5 જૂને, વર્ષનું બીજું ચંદ્રગ્રહણ થવા જઇ રહ્યું છે. આ ગ્રહણ ચંદ્રગ્રહણથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે જે સામાન્ય રીતે થાય છે. આ સમય દરમિયાન, તમે ચાંદને…