મુબીન મોહમ્મદ અને તેમના સાથી મોહમ્મદ ગૌસ પાશાએ હૈદરાબાદના નિઝામ મ્યુઝિયમમાંથી નિઝામના સોનાના ટીફીનની ચોરી કરી હતી. હૈદરાબાદના નિઝામ મ્યુઝિયમમાંથી માણેક પન્ના જડીત સોનાનું ટિફિન,…