મિત્રો જાણવા મળ્યું છે કે ગુજરાતના રહેવાસી બાપ-દીકરાએ ભારતભરમાં લગભગ 30 જેટલી બનાવટી કંપનીઓ ખોલી હતી, જેના દ્રારા બંને બાપ દીકરો કરોડો રૂપિયા ભેગા કર્યા…