“કોઈપણ વ્યક્તિ નિઃસ્વાર્થ ભાવે સાચી રીતે બીજી કોઈ વ્યક્તિને જીવન-ઉપયોગી કંઈક શીખવે એ ગુરૂ.” એટલે અહીંયા જે લખ્યું છે એ આવા ગુરૂજી વિશે લખ્યું છે.…