અદાણી ગેસ લિમીટેડ (એજીએલ) એ અમદાવાદ અને વડોદરામાં કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ (સીએનજી) અને પાઇપ નેચરલ ગેસ (પી.એન.જી.) ના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. અદાણી ગેસ લિમીટેડે…