ગૂગલે ભારતમાં તેની નેબૉરલી એપ લોન્ચ કરી છે. ગૂગલ સર્ચ એન્જીન પર વર્લ્ડની ઘણીબધી ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરી જાણી શકાય છે પણ આપણી આસપાસની લોકલ ઇન્ફોર્મેશન…