ભારતીય સેના ખર્ચ ઘટાડવા તેમની ગૌ શાળાની દુધ આપતી ગાયો સસ્તા દરે વેચી મારશે. સેના આશરે 1 લાખો કિંમતની દુધ આપતી ઉંચી ઓલાદની ગાયો માત્ર…