વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી 23 ઓગસ્ટે એક વાર ફરી ગુજરાતના પ્રવાસે સરકારી કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા આવશે. અગાઉ તેઓની ગુજરાત મુલાકાત કેટલાક કારણોસર રદ કરવામાં આવી હતી.…