ગુજરાતીઓ નો સૌથી લોકપ્રિય તહેવાર કે જે ઉજવવા આમ તો કોઈ સીઝન નથી, ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં ગુજરાતીઓ ગરબા ચાલુ કરી દે છે પણ નવરાત્રી…