મોટાભાગે દરેકને કોઈકને કોઈક સમયે રસ્તા પરથી પૈસા મળે છે. જ્યારે આ તમને નાણાકીય લાભ આપે છે સાથે સાથે તે ભવિષ્યમાં થનારી બાબતો પણ સૂચવે…