અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાંચને ઇન્ફર્મેશન મળી હતી રાજસ્થાની ગેંગ અહી ચોરી લુંટ માટે અહીં રોકાઇ છે તેના અનુસંધાનમાં કાલે સાંજે બે ટીમ ત્યાં તેમની ધરપકડ કરવા…