યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટસ કમિશન (યુજીસી) એ યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજોને તેમના કેમ્પસની અંદર જંક ફુડના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવા માટે આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્ણય નવેમ્બર 2016 માં…

શિક્ષણ વિભાગે જાહેર કર્યુ છે કે રાજ્યની તમામ સરકારી યુનિવર્સિટી માટે કોમન એકેડેમિક કેલેન્ડરનો અમલ કરવામાં આવનાર છે. કોલેજોમાં પ્રથમ વાર ૭ દિવસનું નવરાત્રિ વેકેશન,…