એન્ડ્રોઇડ ફોન યુઝર્સને આઇફોન યુઝ કરતી વખતે કોન્ટેક જોવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. એટલેજ લોકો આઇફોનમાંથી એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં અને એન્ડ્રોઇડ ફોનમાંથી આઇફોન બદલવાનું ટાળતા હોય…