ગુજરાત રાજયમાં નશાબંધી હોવા છતાં કેટલાક લોકો દેશી અને વિદેશી દારુ પીને નશો કરે છે અને કેટલાંક નશાયુકત કફ સીરપ પીને નશો કરે છે. આવી…