પ્રધાન મંત્રી નરેંદ્ર મોદી એ દેશભર માં ૨૧ દિવસ સુધી નું લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે. જેને પગલે અત્યારે કોઈ પણ માણસો જરૂરિયાત સિવાય ક્યાય જઈ…