કુલદીપ નૈયરનો જન્મ 14 ઓગસ્ટ 1924 સિયાલકોટમાં થયો હતો. તેમણે સ્કુલી શિક્ષણ સિયાલકોટમાં લીધુ હતું. તેમણે કોલેજની ડિગ્રી લાહોરમાં લીધુ હતું. તેમણે યુ.એસ.એ.થી પત્રકારત્વની ડિગ્રી…