બાબા રામદેવે વોટસઅપ જેવી સ્વદેશી ચેટ એપ કિંભો એપ લોંચ કરી . સ્વદેશીનું વળગણ લગાડનાર પતંજલિ બ્રાંડ અને યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે ભારતીય સોશિયલ મીડીયા…