આ દુનિયામાં જન્મેલા વ્યક્તિની ચોક્કસ મૃત્યુ થાય છે અને આ જગતનો નિયમ છે. તેથી મૃત્યુ ક્યારે થશે તે કોઈ અનુમાન કરી શકાતું નથી કારણ કે…