પીવીઆર લિમિટેડ દક્ષિણ ભારત આધારિત એસપીઆઈ સિનેમામાં 71.69 ટકા હિસ્સો ખરીદશે. પીવીઆરએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એસઆઇપી સિનેમાને રૂ. 633 કરોડ રોકડ ચુકવીને ખરીદશે. પીવીઆર…