મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી એ અમદાવાદના રાણીપમાં પીપીપી પ્રોજેકટ અંદર બનેલી માર્ગ-વાહન વ્યવહાર નિગમની નવીન મધ્યસ્થ કચેરી તેમજ નવી બસ સેવાઓનો પ્રારંભ કરાવતા આ જાહેરાત કરી…