હવે તમે તમારા કમ્પ્યુટર, લેપટોપથી મેસેજીસ મોકલી અને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ માટે, વપરાશકર્તાઓએ કમ્પ્યુટર પર એન્ડ્રોઇડ મેસેજ એપ્લિકેશનનું વેબ વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે.…