આજની તિથી જેઠ સુદ ૧૧ને જેઠ સુદ અગીયારસ , જેઠ સુદ એકાદશી કે ભીમ અગીયારસ કહેવાય છે. જેઠ મહિનાની અંદર આવતી અજવાળી અગીયારસને ભીમ અગીયારસ…