પ્રવિણ તોગડિયાએ વીએચપી છોડી બહાર આવ્યા પછી નવી સંસ્થા એએચપી ની જાહેરાત રવિવારે કરી છે. પ્રવિણ તોગડિયાએ નવા સંગઠન નું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય હિંદુ પરીષદ રાખવાની…