કાળઝાળ ગરમી અને સરકારી તંત્રના અણધડ આયોજનને કારણે ભારતના સૌથી મોટો નર્મદા ડેમના સરદાર સરોવરનું પાણીનું સ્તર નીચું જતું રહ્યુ હતું. આ સરકાર અને પ્રજા…